Metoder

​Pædagogisk massage

Vi har tilknyttet en ekstern massør, der er uddannet indenfor pædagogisk massage. Hun kommer på Pilagergaard og massagen foregår i kendte og trygge omgivelser. Massagen er fastlagt på bestemte dage og barnet/ den unge har mulighed for at booke sig på massage af ½ times varighed.

Med pædagogisk afspændings massage kan vi give barnet/ den ung, en rolig stund og mulighed for at slappe af. Dette er hos os et tilbud, som barnet/den unge kan til vælge.

Massage er med til at øge børnenes koncentration og giver dem en bedre fornemmelse af deres krop, samt kan give dem ro og afspænding, hvilket er en stor hjælp, når hjernen modtager for mange eller for få impulser.

Specialpædagogisk børnemassage er en samling af forskellige massage teknikker til at hjælpe, stimulere og støtte børn med særlige behov.

I det pædagogiske arbejde møder vi børn, der kan have meget svært ved kontakt og direkte berøring eller kun ønsker berøring de selv har kontrol over. Det kan være meget stressende for disse børn at være omgivet af andre børn og voksnes vilkårlige berøring. Andres berøring kan opfattes som slag eller provokerende handlinger. Disse børn han vi hjælpe igennem specialpædagogisk børnemassage, ved langsomt at stimulerer deres taktilsans til at opfatte berøring på en hensigtsmæssig måde. Andre børn vi møder, er dem der blæser rundt og ikke kan mærke sig selv. De kan have svært ved at forstå andres grænser, også disse børn kan hjælpes ved massage.

Med specialpædagogisk børnemassage kan vi give de hyperaktive en rolig stund, lære dem at slappe af, hvilket giver dem overskud til efterfølgende at overskue deres aktiviteter. I specialpædagogiske sammenhæng er massage og berøring et fantastisk redskab til både at vække de sløve børn (hypoarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er nedsat) og dæmpe de urolige (hyperarousal = opfattelsen af sanserne i hjernen er for kraftig).

Den teknik vi arbejder med, er rettet mod individuel massage hvor man ligger i rolige omgivelser og modtager massage. Da det er vores erfaring, at barnet/den unge finder mest tryghed og ro ved denne metode.

Social færdighedstræning

Metoden er valgt med formål på at udvikle og fastholde barnets/ den unges sociale færdigheder. Metoden er effektiv til at integrerer barnet/ den unge i samfundslivet, da den øger den enkeltes kognitive evne og sociale handlemuligheder.

Vi har fokus på kommunikation og relation. Kommunikation er væsentlig for at barnet/ den unge skal kunne lære at udtrykke og formidle sine følelser, tanker og behov. Gennem kommunikation skabes relationer, dels gennem samtale, aktiv lytning og det fælles 3.

Vi har erfaring for at den måde børn og unge tænker, føler og handler på kan forstås som et resultat af bestemte “kognitive skemaer” eller tankemønster. Skemaer som er bygget op på baggrund af de erfaringer de har gjort sig i det miljø, som de har været/ er en del af.

Personalet modtager kurser og vejledende supervision hvor det enkelte barn/ den unges nuværende og fremtidige sociale udvikling gennemgås og evalueres. Barnet/ den unge har en ugentlig samtale med sin primære pædagog, hvor der i samspil opsættes realistiske mål for en ønsket adfærd.

Jeg-støttende samtale

Metoden er valgt ud fra at den særlige kommunikative jeg-støttende samtale og ide om at understøtte barnet/ den unge i at sætte ord, kropssprog og stemninger på følelser. Mange af vores børn/ unge har ikke lært, at udtrykke det rigtige ord for en følelse og tror måske heller ikke, at andre kan forstå, hvad man føler. De har ofte en eksistentiel følelse af tab og svigt, der sætter sig til en indre smerte.

Vi arbejder individuelt med barnet/den unge. Nogen har brug for at samtalerne er skemalagt og at der er sat tidspunkt for start og afslutning, og at samtalen foregår i et rum hvor de føler sig trygge, f.eks. deres værelse. Andre har det bedst ved eksempelvis en køretur sammen med pædagogen hvor samtalen tages i bilen, eller en gåtur hvor barnet/den unge føler sig mere tryg ved at have pædagogen ved sin side.

Procedure

Vi modtager løbende supervision med psykolog og ved personalemøder hvor barnet/ den unges situation og udvikling debatteres i gruppen. Herved tilegner personalegruppen sig en større forståelse for de handlemuligheder, der kan kvalificerer støttemiljøet i at rumme og bearbejde barnet/ den unges til tider usædvanlige, skæve og anderledes adfærdsmønstre.

Effekten

En positiv indvirkning på samspillet mellem barnet/ den unge og pædagogerne. Det er med til at mindske risikoen for misforståelser i kommunikationen. En implementering af jeg-støttende samtaler medfører, at barnet/ den unge føler sig bedre forstået, accepteret og anerkendt, deraf at barnet/ den unge får en mere positiv adfærd og selvopfattelse.

Faglig målsætning

Det er vores mål, at den pædagogiske praksis og omgangsformerne mellem de unge, forældre, eksterne samarbejdspartnere og medarbejdere på Pilagergaard, i så høj grad som muligt er en afspejling af det værdigrundlag, der er præsenteret under dette.

De unge skal have rum og plads til at udvikle deres sociale kompetencer og indgå i sociale relationer. De skal derfor have mulighed for at indgå i fællesskaber, venskaber og kammeratskaber. De skal opleve sig set, hørt, værdsat og anerkendt, de skal støttes i og udfordres til at kunne indgå i kommunikation, hvad enten det drejer sig om at være i stand til at ytre sig i sociale sammenhænge, eller det drejer sig om at lytte og udvise empati.

Personalesamarbejde

Det er målet, at den enkelte medarbejder i sin hverdag har den størst mulige grad af frihed og ansvar.

Der skal være plads til forskelligheder, og at samarbejdet antager form af dialog.

Endvidere skal samarbejdet være karakteriseret ved fleksibilitet, respekt og loyalitet, sådan at det foregår i en atmosfære af tryghed og tillid.

Endelig er det målet, at der i samarbejdet stræbes efter, at der skabes den bedst mulige grobund for faglig udvikling og indflydelse.

Mål for borgeren

Der tages udgangspunkt i anbringende Kommunes Handleplan. Den unge vil i samarbejde med dens primære pædagog lave en egen målsætning, denne fastholdes ved en positiv udvikling, samt revurderes ved negativt udfald.

Dokumentation

Der følges op på den unges mål under den ugentlig samtale ung-primære imellem. Pilagergaard skriver statusrapport efter de første 3 mdr., og herefter hver 6.mdr.​

Send os en e-mail

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Adresse

PILAGERGÅRD SELVEJENDE INSTITUTION

Tuse ​Byvej ​51

4300 Holbæk


CVR: 21857394 

Kontakt

☎ Tlf.: ​59 43 83 03

​☎ Mob.: 28 26 93 05

✉ E-mail: pilagergaardtuse@mail.dk

Find os